Privacybeleid

Toelichting

Dit privacybeleid is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Setle uitgevoerd worden.

Setle is – al dan niet gezamenlijk met de Makelaar – verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Wij verzamelen niet automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Dergelijke persoonsgegevens verzamelen verwerken wij enkel indien u ons deze rechtstreeks verschaft bij het aanmaken van uw account en bij het verder aanvullen van uw account teneinde gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van ons platform.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

De verwerking van heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die wij via ons platform aanbieden, hiermee gerelateerd zijn of die hier rechtstreeks uit voortvloeien, zoals het sluiten van een compromis m.b.t. een pand dat op ons platform geplaatst werd.

Doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen/het gebruik van het platform, uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen

Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde
Uw naam, voornaam, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer en geboortedatum Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Aanmaken en verder invullen van uw account.
Uw gezinssituatie en financiële informatie Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Verdere invulling van uw profiel teneinde gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van ons platform
Uw naam, voornaam, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, gezinssituatie, financiële informatie en andere persoonsgegevens die voorvloeien uit het gebruik van ons platform Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst door ons en de makelaar Het gebruik van ons platform en de dienstverlening door de makelaar
Uw naam, voornaam en e-mailadres Uw toestemming Informatie omtrent de evoluties omtrent een pand dat u volgt of waarvoor u een renovatiedossier geopend hebt
Uw e-mailadres en overige contactgegevens De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens en het vermijden van frauduleus gebruik van ons platform, de uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde.

Doeleinden niet voorzien in dit privacybeleid

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in het privacybeleid voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze persoonsgegevens aan onze commerciële partners, externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers voor de goede werking van onze website.

Makelaars

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de makelaar die een pand dat door u gevolgd wordt, waarop u een bod doet of waarvoor u een renovatiedossier opent. In voorkomend geval zijn wij en de makelaars gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Wij hebben een overeenkomst gesloten met de makelaars waarin zij zich verbinden om uw persoonsgegevens enkel te verwerken conform onderhavig privacybeleid, onverminderd de verwerking van uw persoonsgegevens door de makelaar op grond van een overeenkomst tussen u en de makelaar, van uw toestemming aan de makelaar of diens gerechtvaardigde belangen.

Postmark

Wij maken voor ons e-mailverkeer met Gebruikers gebruik van Postmark. Postmark heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Postmark behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk en heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Postmark hier raadplegen.

Gmail

Wij maken voor intern e-mailverkeer gebruik van Gmail (Google). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Google heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Google hier raadplegen.

Microsoft Office

Wij maken voor ons e-mailverkeer en algemene documentverwerking gebruik van Microsoft Office. Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak of andere documenten en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Microsoft heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Microsoft hier raadplegen.

Tawk.to

Onze website maakt gebruik van Tawk.to, een derde partij die voorziet in de Live Chat op onze website.

Uw persoonsgegevens worden door Tawk.to beveiligd opgeslagen. Tawk.to maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die om inzichten te genereren omtrent het gebruik van de Live Chat. Tawk.to behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

U kan de privacyverklaring van Tawk.to hier raadplegen.

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle e-mails die u ontvangt met betrekking tot onze website en de formulieren weergegeven op onze website worden verzonden via de servers van MailChimp. Onderaan iedere e-mail die op deze manier verzonden wordt, kan u een ‘unsubscribe’ link vinden. Als u hierop klikt, zal u deze e-mails niet langer ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die om inzichten te genereren omtrent het openen en lezen van deze e-mails en de linken naar onze website die hierin opgenomen zijn. MailChimp behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor andere doeleinden gebruiken.

U kan de privacyverklaring van MailChimp hier raadplegen.

Hosting

De hosting van onze website en het platform gebeurt bij diverse hostingdienstverleners. Iedere contractpartij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze (persoons-)gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

De privacyverklaring van onze respectievelijke hostingdienstverleners kan u raadplegen via volgende links: Combell, Level27 en Microsoft Azure.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@setle.be te richten.

De intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doeleinde van de verwerking te verwezenlijken.

Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het verwijderen van uw account bewaren. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

De wissing van uw persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uw toestemming.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij voor de verwerkingen bedoeld onder (1) mits wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@setle.be te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel dit privacybeleid. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van ons privacybeleid kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavig privacybeleid of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavig privacybeleid

Het is mogelijk dat onderhavig privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavig privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over het privacybeleid, kan u steeds contact met ons opnemen

Setle BV
Ambachtsweg 14
3890 Gingelom
BTW BE0666.412.269
Contact: info@setle.be
Versie november 2020