Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

 • 1.1 ‘Account’: het account dat de Gebruiker dient aan te maken om gebruik te maken van het Platform; 
 • 1.2 ‘Bijlage(n)' de bijlage(n) bij de Gebruiksvoorwaarden; 
 • 1.3 ‘Gebruiker': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform door het aanmaken van een Account met het oog op informatie te bekomen met betrekking tot een Pand en de Renovatiekosten en in die zin potentiële koper van een pand is;
 • 1.4 ‘Gebruiksvoorwaarden': onderhavige gebruiksvoorwaarden die de relatie tussen ons en de Gebruiker beheerst en die gelden voor het gebruikt van het Platform, met inbegrip van de Bijlagen, die integraal deel van de Gebruiksvoorwaarden uitmaken;
 • 1.5 ‘Makelaar’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over een BIV-erkenning en in die hoedanigheid Panden op het Platform plaatst;
 • 1.6 ‘Pand’: Het pand dat door de Makelaar geplaatst wordt op het Platform teneinde de Gebruiker de mogelijkheid te geven de Renovatiekosten te berekenen en informatie omtrent de toepasselijke Subsidies en Premies te bekomen;
 • 1.7 ‘Platform’: De website www.setle.be in zijn geheel, in bijzonder de applicatie die toegankelijk is nadat de Gebruiker een Account aangemaakt heeft;
 • 1.8 ‘Privacybeleid’: het beleid waarin de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Platform toegelicht wordt;
 • 1.9 ‘Renovatiekost’: de kosten gerelateerd aan de renovatie van een Pand, die gebaseerd zijn op de gemiddelde prijzen van de aannemingswerken, rekening houdend met de ligging van het Pand en de informatie en de gegevens van het Pand zoals door de Makelaar op het Platform ingevoerd;
 • 1.10 ‘Subsidies en Premies’: de subsidies en premies waarop de Gebruiker recht op zou kunnen hebben indien hij bepaalde Renovatiewerken aan een Pand zou (laten) uitvoeren;
 • 1.11 ‘Wij/we/ons/onze’: Setle zoals vermeld in artikel twee van de Gebruiksvoorwaarden.

2. Onze identificatie

Dit Platform is een initiatief van:

Setle BV
Ambachtsweg 14
3890 Gingelom
BTW BE0666.412.269
Contact: info@setle.be

3. Toepasselijkheid, voorwerp en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

 • 3.1 De contractuele relatie tussen ons en de Gebruiker wordt enkel beheerst door de Gebruiksvoorwaarden.
 • 3.2 De Gebruiker erkent dat de Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn op ieder gebruik van het Platform.
 • 3.3 De Gebruiker erkent dat de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden geen licentie of enige andere rechten op het Platform verschaffen.
 • 3.4 Wij houden ons te allen tijde het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. In voorkomend geval zullen wij de Gebruiker tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen en hierbij meedelen wanneer deze wijzigingen zullen ingaan. In geval van wijziging is steeds de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

4. Ons platform

 • 4.1 Wij bieden een Platform aan waarop Makelaars Panden kunnen plaatsen en hierbij aanvullende informatie omtrent de Renovatiekosten en Subsidies en Premies aan de Gebruikers kunnen verschaffen.

  Via het Platform trachten wij het voor de Makelaar mogelijk te maken de Gebruiker een totaalbeeld te geven van alle kosten gerelateerd aan het Pand en de eventuele Subsidies en Premies waar de Gebruiker recht op zou kunnen hebben.

 • 4.2 Wij beogen een Platform aan te bieden dat gebruiksvriendelijk en veilig is voor het . Hiertoe hebben we dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van ons Platform te waarborgen genomen. Hierbij hebben wij steeds enkel een middelenverbintenis.
 • 4.3 Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van het Platform of voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan het Platform, ongeacht de oorzaak ervan.
 • 4.4 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen de Gebruiker en de Makelaar en/of de aannemer(s) die voor de renovatiewerken aangesteld werden.
 • 4.5 We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

5. De Gebruiker

 • 5.1 De Gebruiker kan slechts gebruik maken van ons Platform nadat hij een account aangemaakt heeft.
 • 5.2 Bij het aanmaken van zijn Account, garandeert de Gebruiker dat de gegevens die hij op zijn Account ingeeft of nadien aanvult steeds juist en actueel zijn. De goede werking van het Platform en de juistheid van de berekeningen door het Platform zijn afhankelijk van de juistheid van deze gegevens.
 • 5.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevens ingegeven in en alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van zijn Account.
 • 5.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe het Platform als een goede huisvader te gebruiken.
 • De Gebruiker moet zich onthouden van iedere handeling die een potentieel schadelijke impact op de goede werking of de veiligheid van het Platform, alsook op andere Gebruikers of de Makelaar(s) kan hebben.
  De Gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van alle activiteiten die schade kunnen toebrengen aan ons en/of het Platform, met inbegrip van volgende activiteiten, doch niet beperkt tot:

  - de software of andere aspecten van het Platform die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn door middel van het Platform te kopiëren, disassembleren, decompileren, decoderen, hacken, wijzigen, emuleren of reverse-engineeren, of een derde deze handelingen te doen uitvoeren, behoudens voor zover de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;

  - het Platform, of een deel ervan, te publiceren, kopiëren, verhuren, in lease geven, verkopen, exporteren, importeren, distribueren of uitlenen of op enige andere wijze aan een derde over te dragen, tenzij wij uitdrukkelijk toestemming hiertoe verlenen;

  - onrechtmatig voordeel halen uit een bug in het Platform;

  - het verzenden van gegevens die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines of -motoren bevat met de bedoeling of het effect van het beschadigen, vernietigen, verstoren of anderszins aantasten van de functionaliteit van een computer of de werking van het Platform;

  - het interfereren met, onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of informatie waar de Gebruiker geen recht op heeft.

  Inhoud, materialen of handelingen die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zijn niet toegestaan. Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden, neemt de Gebruiker de verplichting op zich om zich te houden aan volgende (niet-exhaustieve) regels:

  - De Gebruikers dienen het Platform enkel te gebruiken voor het normaal voorziene gebruik ervan.

  - Het is niet toegestaan de rechten voor toegang tot of gebruik van het Platform over te dragen.

  - Het is verboden de inloggegevens van andere Gebruikers te gebruiken om toegang te verschaffen tot een Account en/of het Platform.

  - Het Platform mag niet gebruikt worden om spam te verzenden.

  - De Gebruiker dient zich te onthouden van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (waaronder het vragen van geld onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of het Platform manipuleren om statistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).

  - De Gebruiker onthoudt zich van activiteiten die schade toebrengen aan zichzelf, het Platform of anderen (m.n. door het verzenden van virussen, het verzenden van spam (i.e. het in grote aantallen verzenden van ongewenste, ongevraagde berichten, inzendingen, contactverzoeken, etc.), het lastigvallen van anderen, plaatsen van gewelddadige, pornografische, onrechtmatige, aanstootgevende of extremistische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen, etv.).

  - De Gebruiker dient zich te onthouden van het plegen van enige inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde materialen).

6. Panden

 • 6.1 De prijzen die op het Platform weergegeven worden zijn steeds indicatief. De berekening van de totaalprijs omvat de prijs van het Pand, de kosten van de notaris en de registratierechten en administratieve kosten, de kosten verbonden aan een eventueel hypothecair krediet en de eventuele Renovatiekosten.
 • 6.2 De effectieve prijs van een Pand en de daarbij horende kosten (zoals eventuele administratieve kosten) kunnen afwijken naargelang de regio waar het Pand zich in bevindt en zal slechts in de verkoopovereenkomst definitief bepaald worden.
 • 6.3 De Renovatiekosten die op het Platform berekend worden, zijn steeds gemiddelde prijzen, waarbij wij afhankelijk zijn van de informatie die de Makelaar met betrekking tot een Pand op het Platform heeft geplaatst.

7. Prijzen

 • 7.1 De prijzen die op het Platform weergegeven worden zijn steeds indicatief. De berekening van de totaalprijs omvat de prijs van het Pand, de kosten van de notaris en de registratierechten en administratieve kosten, de kosten verbonden aan een eventueel hypothecair krediet en de eventuele Renovatiekosten.
 • 7.2 De effectieve prijs van een Pand en de daarbij horende kosten (zoals eventuele administratieve kosten) kunnen afwijken naargelang de regio waar het Pand zich in bevindt en zal slechts in de verkoopovereenkomst definitief bepaald worden.
 • 7.3 De Renovatiekosten die op het Platform berekend worden, zijn steeds gemiddelde prijzen, waarbij wij afhankelijk zijn van de informatie die de Makelaar met betrekking tot een Pand op het Platform heeft geplaatst.

8. Links naar andere websites

 • 8.1 De inhoud van ons Platform kan een link naar websites van derden bevatten. Dergelijke link betekent noch dat er een band tussen ons en deze websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
 • 8.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van websites van derden. Zodra de Gebruiker op de link klikt verlaat hij ons Platform en kan hij ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.
 • 8.3 Het is mogelijk dat websites van derden niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij de Gebruiker die op een website van een derde terechtkomt aan om aandachtig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

9. Bescherming van persoonsgegevens

 • 9.1 De door de Gebruiker opgegeven informatie is noodzakelijk voor de goede werking van het Platform. Als deze gegevens ontbreken kan het Platform niet op de gewenste manier functioneren.
 • 9.2 De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van ons Platform. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Panden blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

11. Algemeen

 • 11.1 Wij behouden de vrijheid om ons Platform en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.
 • 11.2 De Gebruiker die een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=mai... zover wettelijk is toegelaten, worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.