Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

 • 1.1 ‘Gebruiker’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van ons Platform;
 • 1.2 ‘Gebruiksvoorwaarden’: deze voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen ons en de Gebruikers van het Platform;
 • 1.3 ‘Makelaar’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en als dusdanig Panden op ons Platform plaatst met de bedoeling de Gebruiker hierover bijkomende informatie te verschaffen;
 • 1.4 ‘Pand’: Het pand dat door de Makelaar geplaatst wordt op ons Platform met de bedoeling de Gebruiker hierover bijkomende informatie te verschaffen;
 • 1.5 ‘Platform’: De website www.setle.be in zijn geheel;
 • 1.6 ‘Wij/we/ons/onze’: Setle zoals vermeld in artikel twee van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Onze identificatie

Dit Platform is een initiatief van:

Setle BV
Ambachtsweg 14
3890 Gingelom
BTW BE0666.412.269
Contact: info@setle.be

3. Toepassing

 • 3.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn bedoeld om de toegang tot en het gebruik van ons Platform te regelen. Het doel van de Gebruiksvoorwaarden is de aangeboden matchmaking services en de rechten en plichten van de partijen in dit verband te definiëren.
 • 3.2 De Gebruiker erkent dat onze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn op elk gebruik van ons Platform.
 • 3.3 Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

4. Ons platform

 • 4.1 Ons Platform verschaft u extra informatie over een Pand en probeert u een totaalbeeld te geven van alle kosten die u zou maken indien u het Pand in kwestie zou kopen.
 • 4.2 Wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van ons Platform te waarborgen. We maken gebruik van SSH encryptie om ons Platform te beveiligen. Toch kunnen we hieromtrent geen absolute garanties geven.
 • 4.3 Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan het Platform, ongeacht of deze het gevolg zijn van een vreemde oorzaak of overmacht. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor mogelijke problemen tussen de Makelaar en de Gebruiker.
 • 4.4 Iedere Gebruiker van het Platform moet zich onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform, alsook op andere Gebruikers van het Platform.
 • 4.5 We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.
 • 4.6 De Gebruiker kan slechts gebruik maken van ons Platform na te zijn ingelogd. De goede werking van ons Platform is afhankelijk van de juistheid van de gegevens die de Gebruiker invult.

5. Aanbod

 • 5.1 Wij bieden louter een Platform aan waar Makelaars informatie kunnen verschaffen aan mogelijke kopers van Panden. Wij zijn geen eigenaar van de Panden die geplaatst worden op ons Platform.
 • 5.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Makelaars om de inhoud accuraat te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die de Makelaar op ons Platform plaatst.
 • 5.3 Wij maken geen deel uit van de uiteindelijke transactie tussen de verkoper en de koper van het Pand. De verkoopovereenkomst wordt gesloten en ondertekend door de koper en de verkoper, wij zijn niet betrokken en wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst.
 • 5.4 Ons Platform berekent een indicatieve prijs die de totaalprijs weergeeft voor een mogelijke aankoop van het Pand, dit is inclusief aankoopkosten (notaris), kosten verbonden aan hypothecair krediet en eventuele renovatiekosten.

6. Prijzen

 • 6.1 De prijzen op ons Platform zijn indicatief. De effectieve prijs van een Pand kan afwijken naargelang de regio waar het Pand zich in bevindt.
 • 6.2 De prijs die op ons Platform getoond wordt, is een gemiddelde prijs. We houden rekening met de officiële eenheidsprijzen, maar we zijn afhankelijk van de gegevens die de Makelaar ons verschaft.

7. Links naar andere websites

 • 7.1 De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
 • 7.2 Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
 • 7.3 Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via ons Platform terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

8. Bescherming van persoonsgegevens

 • 8.1 De door de Gebruiker opgegeven informatie is noodzakelijk voor de goede werking van het Platform. Als deze gegevens ontbreken kan het Platform niet op de gewenste manier functioneren. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

9. Intellectuele eigendom

 • 9.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van ons Platform. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Panden blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10. Algemeen

 • 10.1 Wij behouden de vrijheid om ons Platform en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.
 • 10.2 De Gebruiker die een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=mai... zover wettelijk is toegelaten, worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.